Biznes Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Sieradza do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  • 04 maja 2021

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Sieradza do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

(aktualizacja 18.05.2021r. - zmiana terminu konsultacji społecznych z 2 czerwca na 19 czerwca)

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Sieradza do 2030r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które potrwają do 19 czerwca 2021r.

Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem Miasta określającym wizję i cele polityki miasta w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia.

Poddany konsultacjom społecznym projekt Strategii jest odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania, które stoją przed nami przez najbliższe 10 lat. Przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców Miasta Sieradza w każdym z proponowanych obszarów. 

Głównym celem prognozy oddziaływania Strategii na środowisko jest ustalenie, czy zapisy projektu Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030. nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego a cele ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są spójne z celami i priorytetami zaplanowanymi w dokumentach wyższego szczebla. Prognoza ma za zadanie także ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku. Opracowanie zostało wykonane w oparciu o art. 46 oraz art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283).


Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii oraz Prognozy i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Liczymy na Państwa aktywny udział w konsultacjach oraz opinie o proponowanych kierunkach rozwoju.

Formularz zgłaszania uwag i propozycji do projektu Strategii:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/sieradz_konsultacje

Formularza zgłaszania uwag i propozycji do Prognozy:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/sieradz_konsultacje_prognozy_oos

Dokumenty do pobrania:

  1. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030
  2. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Sieradza
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu SRMS 2030
  4. Uchwała o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii.
Udostępniamy również link do zgłoszenia własnych pomysłów dotyczących rozwoju Sieradza: