Biznes Konsultacje społeczne - Strategia Rozowoju Województwa Łódzkiego 2030
  • 08 marca 2021

Konsultacje społeczne - Strategia Rozowoju Województwa Łódzkiego 2030

Zachęcamy do zapoznania się projektem Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił ponowne rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają od 5 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.


Projekt strategii oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na stronach internetowych:  www.strategia.lodzkie.pl, www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia - Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (ul. Tuwima 22/26, pok. 612). Uwagi i wnioski można składać za pośrednictwem internetu oraz korespondencją tradycyjną na adres urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dopiskiem „Uwagi i wnioski do SRWŁ 2030”.

Dokumenty do pobrania:

  1. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030;
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko;
  3. Formularz zgłaszania uwag (doc);


Jednym z nowych elementów, których nie uwzględniał dotychczasowy projekt SRWŁ 2030 jest powstanie trzech nowych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych - w szczególności MOF SIERADZ - ZDUŃSKA WOLA - ŁASK. Obszary te w szczególny sposób mogą być wspierane w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, która przewiduje dla nich wsparcie m. in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dotychczas z takiej formy (pozakonkursowej) korzystały gminy będące w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (ŁOM).


Rozmieszczenie obszarów strategicznej interwencji (Miejskich Obszarów Funkcjonalnych) w województwie łódzkim.


Punktem wyjścia do delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) był zestaw zasad i warunków określonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Delimitacje przeprowadzono dla ośrodka wojewódzkiego i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

MOF musi posiadać rdzeń, tj. miasto lub grupę miast, który oddziałuje ekonomicznie, społecznie, przestrzennie i kulturowo na otaczające go gminy, tworząc powiązania funkcjonalne. W przypadku wyznaczania MOF dwóch lub więcej miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze sąsiadujących ze sobą – miasta te powinny tworzyć jeden wspólny MOF, a równocześnie jeden „rdzeń MOF”.

Wyznacznikiem dla MOF były typowo statystyczne kryteria delimitacji, takie jak:

  1. liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia MOF na 1 tys. mieszkańców;
  2. liczba zameldowań na pobyt stały mieszkańców z położonych w tym samym województwie gmin;
  3. udział pracujących w zawodach pozarolniczych;
  4. liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON ma 1000 mieszkańców;
  5. gęstość zaludnienia;
  6. liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców.