Powołanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZZIT)
  • 11 października 2021

Powołanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZZIT)

8 października w Sieradzu nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia międzygminnego powołującego Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZZIT) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask.

Związek ZIT obejmuje gminy: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę Sieradz, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Wodzierady, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice.

W perspektywie finansowej 2021 - 2027 jednym z instrumentów wspierających rozwój terytorialny są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa, warunkiem realizacji ZIT jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, czyli Związku ZIT. Związek stanowi wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu kreowanie polityki rozwoju na obszarze tych samorządów.

Powołanie Związku ZIT w ramach *Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola – Łask umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego na działania przyczyniające się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT.

Miejski Obszar Funkcjonalny Sieradz – Zduńska Wola – Łask, wyznaczony został w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 i stanowi jeden z obszarów strategicznej interwencji, obejmujący gminy: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę Sieradz, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Wodzierady, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice.

Środki przeznaczone na realizację ZIT dotyczyć będą w szczególności projektów z zakresu:
- rozwoju zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasta i ich obszary funkcjonalne,
- poprawy stanu środowiska przyrodniczego,
- zwiększenia efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym.

Porozumienie powołujące Związek ZIT określa zasady współpracy samorządów, w tym przygotowanie Planu Działań ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego, która będzie podstawowym dokumentem umożliwiającym aplikowanie o dofinansowanie projektów. Zadaniem Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest:

- kreowanie polityki rozwoju w obszarze realizacji ZIT;
- przygotowanie Planu Działań ZIT / Strategii MOF w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne, spójnego z regionalnymi, krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi;
- identyfikacja i wybór przedsięwzięć w formule ZIT;

Realizacja zadań w formule ZIT, może w istotny sposób wpłynąć na rozwój całego regionu. Inwestycje mogą być realizowane przez ZIT zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. Liderem Związku ZIT jest Miasto Sieradz.

*Definicja obszaru funkcjonalnego – obszar, na którym występuje względnie wyodrębniający się, intensywny i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych lub przyrodniczych, uwarunkowanych cechami środowiska geograficznego.