NOWE MOŻLIWOŚCI I NOWE PERSPEKTYWY ROZWOJU - SIERADZ 2030

Trwają prace nad najważniejszym dokumentem strategicznym gminy, tj. Strategią Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 (uchwała o przystąpieniu do opracowania SRMS2030). Prace podzielone zostały na dwa etapy, a zakończenie całości prac zaplanowane zostało do 30 czerwca 2021r.

Strategia opracowana zostanie według najnowszych wytycznych obowiązujących od 13 listopada 2020r. ujętych w znowelizowanych przepisach ustawy o samorządzie gminnym oraz o zasadach prowadzenia  polityki rozwoju.

Projekt Strategii poddany zostanie szerokim konsultacją społecznym, tak aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w tworzeniu wizji Sieradza w perspektywie najbliższych 10 lat.

Pierwszy etap działań to przeprowadzenie ewaluacji obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta Sieradza w latach 2010-2020 oraz działania koncentrujące się na ustaleniu zmian, które zostały osiągnięte w wyniku realizacji aktualnie obowiązującej strategii, jak również opracowanie wyjściowej diagnozy uwzględniającej narzędzia prognostyczne.

Analiza „desk research” (badanie polegające na zbieraniu, weryfikowaniu, przetwarzaniu i analizowaniu wszelkiego rodzaju danych zastanych), diagnoza pogłębiona, podstawowa analiza SWOT oraz wstępne wyznaczenie kluczowych problemów strategicznych, będę stanowiły element uzupełniający dla diagnozy prospektywnej i będą realizowane zarówno w części przed podjęciem działań partycypacyjnych, jak i po ich ukończeniu. Efekty podjętych prac pozwolą na opracowanie bilansu strategicznego dla miasta.

Zakres I Etapu obejmuje:

 • przeprowadzenia ewaluacji "Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020" zakończonej raportem z realizacji dotychczasowej Strategii;
 • opracowania diagnozy prospektywnej Miasta Sieradza w postaci raportu;


Zakres II Etapu obejmuje:

 • dokonanie analizy strategicznej SWOT oraz przedstawienia wizji rozwoju miasta, misji, celów strategicznych i operacyjnych wraz z proponowanymi kierunkami działań oraz rekomendacją celów w obszarach społecznych, gospodarczych, przestrzennych (w tym środowiskowych), infrastrukturalnych i zarządczych;
 • przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej 2 konsultacji społecznych/badań społecznych oraz co najmniej 2 warsztatów strategicznych z mieszkańcami Sieradza, przedsiębiorcami z sektora MŚP oraz dużych firm, Radnymi Rady Miejskiej w Sieradzu, a także z organizacjami pozarządowymi;
 • określenie ostatecznej wizji i misji Miasta Sieradza oraz jego głównych kierunków rozwoju, celów i zadań strategicznych;
 • przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii w okresie jej obowiązywania (ujednolicona lista wskaźników, określenie wartości bazowych, metodologia określania wartości docelowych wraz z formularzem oraz harmonogramem częstotliwości monitorowania);
 • określenie i wskazania źródeł finansowania zadań wymienionych w SRMS 2030;
 • przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;


Nowy instrument partycypacyjny (konsultacyjny)

W celu zwiększenia udziału społeczeństwa we współtworzeniu przyszłości Miasta, postanowiliśmy wdrożyć nowe instrumenty konsultacji w postaci przeprowadzenie otwartego naboru na własne zgłaszane projekty/przedsięwzięcia/działania, które po analizie będzie można w przyszłości uwzględnić w projekcie strategii. Organizacja elektronicznego narzędzia umożliwiającego zgłaszanie pomysłów i koncepcji projektowych pozwoli na wypowiedzenie się mieszkańców, przedsiębiorców i inne zainteresowane strony, bez konieczności wychodzenia z domu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, uruchomiliśmy online wersję testową pn "Zgłoś własny pomysł". Po kliknięciu wystarczy uzupełnić gotowy formularz.

Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030


Przy opracowaniu harmonogramu prac należało uwzględnić trwające równolegle prace nad Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, które mają zostać zakończone do 30 marca 2021r. Jest to o tyle istotne, że strategia rozwoju województwa jest dokumentem wyższego rzędu w stosunku do strategii gminnych i oba dokumenty strategiczne muszą być ze sobą spójne.

Wykonawca SRMS 2030

Wykonawcą Strategii Rozwoju Miasta Sieradza, który złożył najkorzystniejszą dla Miasta ofertę (wymagane było m.in. doświadczenie) jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "Delta Partner" z siedzibą w Cieszynie, który realizował w ostatnich latach dla szeregu miast w Polsce, takie dokumenty strategiczne jak:

 • Program rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej (332 153 mieszkańców); 
 • Analiza ekspercka w zakresie diagnozy strategicznej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wraz z analizą potrzeb rozwojowych i planów inwestycyjnych (plan rozwoju) JST (1,1 mln mieszkańców)l
 • Opracowanie Strategii Rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (161 874 mieszkańców);  
 • Opracowanie Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (161 874 mieszkańców);  
 • Strategia RIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli (107 569 mieszkańców); 
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego (88 450 mieszkańców); 
 • Aktualizacja Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl (107 950 mieszkańców);  
 • Strategia Rozwoju Miasta Starachowice (90 888 mieszkańców);
 • Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (345 067 mieszkańców);
 • Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój (88 848 mieszkańców);  
 • Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice (49 557 mieszkańców);
 • Opracowanie Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko (80 848 mieszkańców);  
 • Strategia Rozwoju Współpracy Subregionu Brzeskiego (73 820 mieszkańców); 
 • Plan działań Subregionu Brzeskiego (73 820 mieszkańców);