Strategia rozwoju miasta- "Sieradz 2030"
  • 24 lutego 2021

Strategia rozwoju miasta- "Sieradz 2030"

451 osób - w tym 393 osoby online - wypełniło ankietę, której wyniki posłużą do współtworzenia przez mieszkańców miasta strategii rozwoju Sieradza na lata 2020-2030. Ankieta, to drugi etap budowania strategii rozwoju.

Ankiety dostępne były od 26.01.2021r. do 19.02.2021r., przy czym pierwotny termin składania ankiet został wydłużony z 12.02.2021r. do 19.02.2021r. w celu zebrania jak największej ilości danych niezbędnych do analizy.

Założenia przeprowadzonego badania ankietowego opierały się na przyjęciu poniższych metod statystycznych:

a) osoby pełnoletnie - około 35 078 osób z 41 953 ogółu mieszkańców Sieradza (dane GUS za 2019r.) - pod uwagę brane były osoby w wieku produkcyjnym (powyżej 17 roku życia) oraz osoby w wieku poprodukcyjnym;
b) przyjęty błąd statystyczny maksymalny - 5%;
c) wielkość frakcji - 0,5 (szacujemy, że badana cecha występuje w 50% populacji);
d) poziom ufności - 95% (wskaźnik oznacza, jak bardzo możemy być pewni uzyskanych rezultatów);

Próba reprezentatywna dla Miasta Sieradza - próba, której struktura ze względu na badane cechy jest zbliżona do struktury populacji statystycznej, z której pochodzi - wynosiła dla Miasta 381 osób (podana wartość informuje o tym, ile należało zbadać ankiet w badaniu, aby uzyskać daną wartość błędu minimalnego w pomiarze, przy ustalonym poziomie ufności do wyniku).

Przy łącznej liczbie 451 złożonych ankiet, daje statystyczny obraz oceny i perspektyw rozwoju Miasta wskazany przez jego mieszkańców w badaniu ankietowym.

Dla porównania w Polsce grupa reprezentatywna (np. badania metodą CATI podczas wyborów) wynosi około 1100 osób.


Należy zwrócić również uwagę, że ilość obecnie złożonych ankiet jest wyższa w stosunku do wcześniej prowadzonych okresowych badań ankietowych wśród mieszkańców Sieradza i blisko o 100 ankiet wyższa od badań prowadzonych przez Pentor Researsch International w 2009 roku na etapie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020.

Badania posłużyły zdiagnozowaniu obszarów wymagających interwencji, określenia kierunków rozwoju, które mieszkańcy uznali za priorytetowe. Wyniki ankiet pomogą wypracować założenia do strategii, a w konsekwencji cele strategiczne i operacyjne. Będą omawiane na zaplanowanych w marcu, spotkaniach z ekspertami. Po określeniu priorytetowych kierunków rozwoju, powstanie strategia w formie dokumentu, który przedstawiony zostanie do pierwszych konsultacji społecznych z szerokim udziałem mieszkańców. Przyjęcie „Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030” planowane jest w połowie tego roku.

Dla osób, które nie zdążyły złożyć w terminie ankiety, a są zainteresowane współpracą przy tworzeniu przyszłości Sieradza informujemy, że projekt założeń (projekt dokumentu) Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 (SRMS-2030) - po analizie złożonych w terminie ankiet - będzie poddawany szerokim konsultacjom społecznym, w ramach których będzie możliwość zgłaszania własnych uwag i opinii do projektu strategii.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac nad SRMS-2030.