INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU I EKSPANSJĘ POLSKICH FIRM ZAGRANICĄ


Polski Fundusz Rozwoju - Grupa Kapitałowa
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
Infolinia: 800 800 120
tel. +48 22 703 43 00
e-mail: info@pfr.pl
https://pfrsa.plPolski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
(dawniej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych)
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
tel. PAIH24: +48 22 334 99 55
e-mail: paih24@paih.gov.pl
https://paih.gov.pl


PAIiH realizuje zadania zarówno w obszarze pozyskiwania inwestorów do Polski, jak również prowadzi szereg działań w zakresie wsparcia eksportu polskich firm na rynki zagraniczne. Agencja oferuje m. in. usługi w takich obszarach, jak:

Analiza potencjału eksportowego


Analiza zasobów przedsiębiorcy pod kątem rozpoczęcia/rozszerzenia działalności eksportowej oraz konkurencyjności produktu/usługi na rynkach międzynarodowych. Wskazanie mocnych i słabych stron oferty klienta oraz szans i zagrożeń w eksporcie. Przedsiębiorcy z sektora dużych firm, MŚP, czy startupów zainteresowani eksportem towarów i usług zagranicę otrzymają pełną analizę potencjału eksportowego dla produktów lub usługi. Analizy polecane są szczególnie firmom planującym dopiero wejście na rynki zagraniczne.

Wsparcie polega na:
 • konsultacji z doświadczonym ekspertem ds. eksportu;
 • wstępnym ustaleniu najbardziej perspektywicznych rynków rozwoju działalności;
 • rekomendacji dalszych działań i przedstawieniu oferty dopasowanej do potrzeb przedsiębiorcy.

Przygotowanie pakietów informacyjnych


Pakiet informacyjny, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy, może obejmować m.in. dane makroekonomiczne, podstawowe informacje prawne, podatkowe, sektorowe czy dotyczące kultury biznesu lokalnego rynku.

Wsparcie polega na:
 • dostarczeniu materiału informacyjnego niezbędnego do podjęcia decyzji o wejściu lub rozwoju na danym rynku;
 • wsparciu informacyjnym wypracowanym w przystępnej formie przez ekspertów rynkowych i sektorowych.
Firmy zainteresowane współpracą otrzymają wysokiej jakości materiał analityczny bazujący na wiedzy i relacjach PAIH, sporządzany również we współpracy z partnerami międzynarodowymi, pomocny w zrozumieniu specyfiki lokalnego rynku i przygotowaniu do ekspansji.

Opracowanie strategii ekspansji na wybranych rynkach (Polskie Mosty Technologiczne)

Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) polega na wsparciu finansowym w tworzeniu strategii ekspansji na wybrane rynki pozaunijne.

Wsparcie polega na wyłonieniu w procedurze konkursowej przedsiębiorców, którzy w ramach grantu otrzymają:
 • pomoc w opracowaniu strategii ekspansji;
 • możliwość udziału w trzydniowych warsztatach rynkowych;
 • konsultacje z ekspertem (40 h);
 • merytoryczną i operacyjną pomoc Zagranicznych Biur Handlowych;
 • dofinansowaniu wydatków na danym rynku zagranicznym (zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych).

W ramach wsparcia możne uzyskać grant o wartości do 200 tys. zł, dzięki któremu firma może przygotować i wdrożyć strategię wejścia na rynki zagraniczne usługi, produktu czy technologii. Wsparcie dedykowane jest startupom i MŚP oferującym innowacyjne produkty, usługi lub technologie i kwalifikujące się do otrzymania pomocy de minimis.

Opracowanie list partnerów biznesowych (zakres listy jest uzależniony od specyfiki danego rynku)

PAIiH oferuje wsparcie w znalezieniu partnerów biznesowych na danym rynku i poddostawców w Polsce. Wsparcie polega na opracowaniu listy potencjalnych odbiorców za granicą bądź poddostawców w Polsce według poszczególnych kategorii, takich jak: kraj, typ produktu, profil firmy (producent, dystrybutor, usługodawca) oraz wielkości firmy.

Przedsiębiorcy z sektora dużych firm, MŚP, czy startupów zainteresowani eksportem towarów i usług zagranicę - w ramach tego pakietu - otrzymają zweryfikowaną listę podmiotów gospodarczych potencjalnych odbiorców bądź poddostawców.

Weryfikacja wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych

Wsparcie polega na:
 • dostarczeniu informacji o wiarygodności partnera biznesowego w oparciu o narzędzia analityczne dostarczane PAIH przez światowych dostawców;
 • rozpoznaniu (standingu) sytuacji ekonomiczno-finansowej potencjonalnego partnera przy wsparciu lokalnych relacji biznesowych przedstawiciela PAIH na danym rynku.
Firmy chcące rozpocząć działalność eksportową, otrzymają bezpieczeństwo w relacjach biznesowych i możliwość współpracy z rzetelnym partnerem na rynku zagranicznym.

Organizacja spotkań B2B (business-to-business)

Wsparcie polega na przygotowaniu skrojonych na miarę sesji B2B w oparciu o znajomość lokalnej specyfiki biznesowej i sieci szerokich kontaktów zagranicznych, którymi dysponuje PAIH i polega na:
 • identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych za granicą;
 • identyfikacji potencjalnych poddostawców w Polsce;
 • organizacji spotkań indywidualnych z wybranymi przez klienta partnerami biznesowymi oraz przedstawicielami lokalnych organizacji wsparcia biznesu i administracji rządowej.
Spotkanie biznesowe dopasowane do profilu firmy oraz produktu/usługi, którą polscy przedsiębiorcy chcą zaoferować na danym rynku. Program polecany jest w szczególności dla debiutantów w eksporcie, którzy nie mają doświadczenia na danych rynkach eksportowych.

Udzielanie wsparcia w kontaktach z administracją kraju eksportowego


Wsparcie w relacjach biznes-administracja umożliwiające efektywną realizację eksportu. Wsparcie polega na pośredniczeniu w relacjach oraz procedurach na styku biznes-administracja publiczna wszystkich szczebli. Dzięki temu eksporterzy otrzymują pomoc pracowników PAIH doświadczonych w kontaktach z administracją publiczną.

Program polecany jest szczególnie mniej doświadczonym eksporterom potrzebującym wsparcia w relacjach z administracją publiczną.

Organizacja szkoleń

PAIiH oferuje szkolenia i webinaria (w Polsce i Zagranicznych Biurach Handlowych) na temat specyfiki lokalnych rynków, prezentujące przykłady skutecznych strategii ekspansji.

Wsparcie polega na doradztwie ekspertów rynkowych i sektorowych oraz przybliżeniu charakterystyki poszczególnych rynków i sektorów. Program daje praktyczną i pomocną wiedzę w zrozumieniu praktycznych aspektów prowadzenia działalności eksportowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Infolinia: 801 332 202
tel. 22 574 07 07
e-mail: info@parp.gov.pl
e-mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl
https://parp.gov.pl


Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Infolinia: 801 598 888 / 22 475 88 88
https://bgk.pl

Region Łódzki

ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź
tel.: 22 475 17 00
e-mail: lodz@bgk.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie inwestycyjne (w formie kredytu lub obligacji) dedykowane projektom zagranicznym polskich firm i/lub ich zagranicznych spółek córek. BGK w ten sposób wspiera polskie przedsiębiorstwa występujące w roli inwestora zagranicą. Finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup spółek/aktywów za granicą, budowę zakładów produkcyjnych, czy też sieci sprzedaży poza Polską.


Priorytetowym zadaniem Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnym ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wspieranie polskich przedsiębiorstw w ich międzynarodowej ekspansji. Oferta produktowa Banku w zakresie bezpośredniego finansowania eksportu usług i dóbr inwestycyjnych oraz ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw pozwala na elastyczne dostosowywanie struktury finansowania do potrzeb danej transakcji. BGK udziela finansowania zarówno zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług (podmioty prywatne, jak i publiczne), jak również polskim przedsiębiorstwom realizującym projekty zagraniczne. Przy tego typu finansowaniach Bank koncentruje się na aktywach zagranicznych – w pierwszej kolejności analizowane są przepływy i zabezpieczenia zagraniczne.


Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 40, 0-074 Warszawa
tel. + 48 22 630 96 00
e-mail: kig@kig.pl
https://kig.pl


Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc blisko 160 organizacji biznesowych, w tym:.

 • 67 Izb i związków branżowych
 • 63 Izb regionalnych
 • 21 Izb bilateralnych
 • 7 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, fundacje)

KIG stale współpracuje z Rządem oraz agencjami rządowymi (PAIH, PARP, KOWR) w ramach realizacji projektów międzynarodowych. Krajowa Izba Gospodarcza organizuje seminaria, konferencje i inne wydarzenia poświęcone poszczególnym rynkom zagranicznym, szczególnie istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwoju polskiego eksportu, np.: Indie, Iran, Turcja, Brazylia, Algieria. Ponadto KIG świadczy szereg usług obejmujących wystawianie świadectw pochodzenia towarów,  legalizację dokumentów handlowych, wystawianie Karnetów ATA oraz innych świadectw i zaświadczeń.
KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Promocji
Wydział Promocji Przedsiębiorczości

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. 42 663 36 00
e-mail: promocja@lodzkie.pl
https://biznes.lodzkie.plCentrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w skrócie COIE, jako oficjalny partner Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIiH) jest dla inwestorów oraz polskich eksporterów bezpośrednim partnerem na terenie woj. łódzkiego. Działania COIE mają na celu wzrost aktywności przedsiębiorstw z terenu naszego województwa na rynkach zagranicznych poprzez ułatwienie dostępu do informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim jak również inwestowania poza granicami Polski (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-eksport”.
Punkt Informacyjny Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
tel.: 42 230 15 55/56
e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
e-mail: cop@cop.lodzkie.pl
tel.: 42 230 15 50
https://cop.lodzkie.pl