Biznes Sieradz z nową strategią rozwoju do 2030 roku
  • 29 września 2021

Sieradz z nową strategią rozwoju do 2030 roku

„Sieradz wyróżniającym się ośrodkiem miejskim skutecznie ograniczającym skutki negatywnych procesów rozwojowych, społecznych, demograficznych, ekonomicznych i gospodarczych”  - taką wizję Sieradza w 2030 roku przedłożoną przez Prezydenta Miasta Sieradza zatwierdziła podczas 50 Sesji Rada Miejska. Wizja rozwoju Miasta sygnalizuje najważniejsze aspekty, które zostały rozwinięte pod postacią planów strategicznych i operacyjnych oraz przedstawiają kierunki działań na najbliższe lata.

Kierunki działań zdefiniowane zostały w taki sposób, aby w perspektywie do 2030 roku Sieradz był miastem o zintegrowanej wspólnocie lokalnej, posiadał silną gospodarkę z atrakcyjnym rynkiem pracy oraz oferował nowoczesną przestrzeń publiczną w atrakcyjnym ekosystemie.

Jednym z nowych instrumentów wsparcia, który może w istotny sposób wpłynąć na rozwój nie tylko samego Miasta Sieradza, ale również regionu, jest planowane na początku października br. powołanie w formie porozumienia międzygminnego Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) mającego na celu współpracę samorządów w  wyznaczonym w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 – Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask. 

Założenia Strategii opierają się na trzech wymiarach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Ich poszczególne cele strategiczne i operacyjne wynikają wprost z diagnozy potrzeb określonych podczas prowadzonych konsultacji społecznych wśród mieszkańców Sieradza, przedsiębiorców, czy choćby organizacji pozarządowych. Wyniki tych badań opublikowane są w dokumencie Strategii (załącznik nr 1 – wyniki badania mieszkańców oraz przedsiębiorców).

Tematyka społeczna odwołuje się kompleksowo do usług publicznych oraz sektorowych polityk kierowanych do poszczególnych grup mieszkańców takich jak seniorzy, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami czy też środowiska zagrożone marginalizacją. Ponadto obszar społeczny to również mieszkalnictwo oraz zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, edukacyjnej oraz turystycznej.

Wymiar gospodarczy koncentruje się na tworzeniu warunków do rozwoju gospodarczego poprzez stymulowanie przedsiębiorczości, przygotowywanie terenów inwestycyjnych oraz działania marketingowe. Interwencja w obrębie gospodarki jest ukierunkowana również na sprawność administracyjną oraz budowanie pozycji i statusu miasta jako ośrodka gospodarczego posiadającego istotny potencjał instytucjonalny.

Wymiar przestrzenny interwencji odnosi się głównie do zagadnień z zakresu planowania przestrzennego i narzędzi bezpośrednio z nim związanych. Wątek przestrzeni jest istotny jako budujący ramy dla rozwijania funkcji centrotwórczych i symbolicznych miasta. Dodatkowo tematyka przestrzenna obejmuje swoim zakresem zagadnienia klimatyczne, infrastrukturalne oraz rewitalizacyjne, przez co stanowi kluczowy wycinek planowanych działań inwestycyjnych. 

Sieradz 2030 – schemat strategiczny


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Strategii Rozwoju Miasta Sieradza do 2030 roku, który dostępny jest pod linkiem: SRMS2030.


Prace na dokumentem Strategii trwały od listopada ubiegłego roku i były podzielone na dwa etapy.

Zakres I Etapu obejmował przeprowadzenie ewaluacji "Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020" zakończonej raportem z realizacji dotychczasowej Strategii oraz opracowanie diagnozy prospektywnej Miasta Sieradza.

Zakres II Etapu obejmował:

  • dokonanie analizy strategicznej SWOT oraz przedstawienie wizji rozwoju miasta, misji, celów strategicznych i operacyjnych wraz z proponowanymi kierunkami działań oraz rekomendacją celów w obszarach społecznych, gospodarczych, przestrzennych (w tym środowiskowych), infrastrukturalnych i zarządczych;
  • przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej 2 konsultacji społecznych/badań społecznych oraz co najmniej 2 warsztatów strategicznych z mieszkańcami Sieradza, przedsiębiorcami z sektora MŚP oraz dużych firm, Radnymi Rady Miejskiej w Sieradzu, a także z organizacjami pozarządowymi;
  • określenie ostatecznej wizji i misji Miasta Sieradza oraz jego głównych kierunków rozwoju, celów i zadań strategicznych;
  • przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii w okresie jej obowiązywania (ujednolicona lista wskaźników, określenie wartości bazowych, metodologia określania wartości docelowych wraz z formularzem oraz harmonogramem częstotliwości monitorowania);
  • określenie i wskazanie źródeł finansowania zadań wymienionych w SRMS 2030;
  • przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;