Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Udzielana na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO


 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 43-826-61-16, fax 43-822-30-05, e-mail: um@umsieradz.pl.

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@umsieradz.pl.

 3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych.

 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wprowadzenie informacji do bazy nieruchomości na formularzu online "Dodaj ofertę" lub konsultacji społecznych strategii rozwoju "Zgłoś własny pomysł", prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz.

 5. Źródłem pozyskania danych osobowych jest formularz zgłoszenia oferty online zamieszczony na stronie internetowej lub w wersji papierowej, który wyznacza zakres przetwarzanych przez administratora danych.

 6. Źródłem pozyskania danych osobowych jest formularz konsultacji online, dotyczący zgłaszania własnych pomysłów do strategii rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 zamieszczony na stronie internetowej lub w wersji papierowej, który wyznacza zakres przetwarzanych przez administratora danych.

 7. Przetwarzanie danych osobowych związanych z umieszczeniem w bazie nieruchomości lub konsultacji społecznych strategii rozwoju, odbywać się będzie przez okres funkcjonowania bazy lub prowadzenia konsultacji społecznych, do czasu zrealizowania celu, w jakim dane zostały w bazie umieszczone.

 8. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz działające z polecenia administratora, w tym na podstawie umowy powierzenia danych.

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane, w tym profilowane.

 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W określonych prawem przypadkach można żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wnieś sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 13. W przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.