ULGI I PREFERENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJĄCYCH W SIERADZU


Regionalna Pomoc Inwestycyjna (RPI) - realne korzyści dla inwestorów

Uwaga:
Wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w Sieradzu (w ramach zwolnienia z podatku od nieruchomości) zostało wydłużone do 31.12.2021r. i jest udzielane na dotychczasowych zasadach.


W Sieradzu w ramach ulg i specjalnych preferencji dla inwestorów oraz nowelizacją obowiązujących aktów prawnych, obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI) oraz możliwość zwolnienia z podatku dochodowego CIT i podatku PIT.


Regionalna Pomoc Inwestycyjna w Sieradzu w skrócie


Do pobrania:

  1. Uchwała nr XXXVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2020 r. (wydłużenie terminu obowiązywania do 31.12.2021r.)
  2. Uchwała w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej 
  3. Uchwała w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej - uchwała zmieniająca 
  4. Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
  5. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (EUR-Lex)
  7. Rozporządzenie Komisji Europejskie (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (EUR-Lex)


Efekty wprowadzenia Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Sieradzu


Tereny inwestycyjne Podstrefy Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Kompleks 4 i 5 - ul. Dworska


Inwestycje zlokalizowane w latach 2016-2020 na miejskich terenach inwestycyjnych w Podstrefie Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Kompleks 4 i 5 - ul. Dworska (widok od strony ul. POW)


Tereny inwestycyjne Podstrefy Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Kompleks 7 - ul. Górka Kłocka