O WSPARCIU EKSPORTU

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) szansą na zwiększenie eksportu

Została przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.  SOR jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. i jest obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej, który bardzo duży nacisk kładzie na zwiększenie ekspansji eksportowej polskich firm. Istotnym elementem polityki eksportowej będzie koncentracja wsparcia na kluczowych sektorach, stanowiących ważną pozycję eksportową kraju oraz tych, które mogą w przyszłości decydować o pozycji konkurencyjnej Polski w świecie.

Efektem realizacji wskazanych w SOR działań, będzie utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu eksportu, przy jednoczesnej poprawie poziomu jego innowacyjności, jak również pobudzenie polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Intensyfikacja działalności eksportowej i inwestycyjnej pozwoli polskim przedsiębiorstwom na osiąganie: większych i zdywersyfikowanych przychodów, wyższej wydajności i rentowności oraz lepszego poziomu technologicznego, co przełoży się na poprawę ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju - streszczenie do pobrania


Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną - jako cel strategiczny w obszarze ekspansji zagranicznej, ma zadanie zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki oraz zwiększenie eksportu towarów zaawansowanych technologicznie.

W SOR zwrócono szczególną uwagę na duże doświadczenia polskich firm, które sprawnie radzą sobie na rynkach zagranicznych oraz znaczny potencjał eksportowy firm, które na te rynki jeszcze nie weszły, a widzą w nich nowe perspektywy rozwoju swojej działalności. Zauważono też, że barierą i ograniczeniem dla polskich przedsiębiorców jest zbyt duże rozproszenie organizacyjne instytucji doradczych i powielanie przez te instytucje kompetencje w tych samych obszarach wsparcia. Sytuacja ta spowodowała potrzebę wykreowanie lidera, który w sposób skoordynowany i kompleksowy będzie prowadził działania na rzecz ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.

Zadania te realizuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu umiejscowiona w strukturze Polskiego Funduszu Rozwoju, która połączyła już istniejące zasoby i możliwości promocyjne, proeksportowe, proinwestycyjne w świadczenie na rzecz przedsiębiorców jednej profesjonalnej i kompleksowej usługi.

Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc merytoryczną ze strony polskich instytucji. Zarówno tych które mają swoje przedstawicielstwa za granicą (Zagraniczne Biura Handlowe) oraz w Polsce (Izby Gospodarcze i Handlowe, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Centra Obsługi Inwestora, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalne Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do wsparcia merytorycznego, na które mogą liczyć eksporterzy, zalicza się m.in.

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy;
  • udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów zagranicznych;
  • pomoc w pierwszych kontaktach między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi;
  • rozpowszechnianie zagranicą ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem;
  • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw np. na imprezach wystawienniczych;
  • promocję polskich przedsiębiorstw w innych państwach;
  • udzielanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski np. w postaci informatorów gospodarczych;
  • pomoc w rozpoznaniu lokalnego ryzyka rynkowego;
  • udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych np. targach międzynarodowych;
  • organizację misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych;