KORZYŚCI I WARUNKI INWESTOWANIA W SIERADZU


Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r., zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 grudnia 2021r. (link: Dz. U. z 2021, poz. 2422) obowiązują nowe zasady pomocy regionalnej dla przedsiębiorców. Rozporządzenie określa obszary kraju, na których dopuszczalne jest udzielenie pomocy regionalnej oraz określa wielkość tej pomocy.

W przypadku inwestycji planowanych w Sieradzu, od 1 stycznia 2022 r., o 5 punktów procentowych zwiększył się wskaźnik bazowy maksymalnej intensywności pomocy publicznej, który zamiast 35% wynosi obecnie 40% (duże firmy).

Poziom pomocy publicznej będzie mógł być powiększony w zależności od wielkości przedsiębiorstwa o kolejne:

 • 20 punktów procentowych, tj. z dotychczasowych 55% (35% + 20%) do 60% (40% + 20%) dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 10 punktów procentowych, tj. z dotychczasowych 45% (35% + 10%) do 50% (40%+10%) w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Poziom pomocy publicznej w Sieradzu wynosi odpowiednio:

 • 40% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw;
 • 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;
 • 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorstw;


Pomoc publiczna umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całego Sieradza, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych (np. miejskich), jak i tych, które są atrakcyjnymi terenami prywatnymi.


Dzięki tym zmianom więcej firm - nie tylko duże - ale także mikro, małe i średnie, mogą korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy w Sieradzu, ale także zwiększył się potencjał gospodarczy miasta. Teraz wystarczy zainwestować 200 tys. zł (mikro firmy), aby uzyskać decyzję o wsparciu. Dla małych firm minimalne nakłady inwestycyjne netto wynoszą 500 tys. zł, dla średnich 1 mln zł, a dla dużych 10 mln. złotych netto.


Wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poziom zwolnienia podatkowego zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest określona oddzielnie dla każdego województwa zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej. O intensywności pomocy regionalnej decyduje lokalizacja w której realizowany jest projekt.
Wartość bazowa dla całego województwa łódzkiego wynosi 40% i jest zwiększana o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych i mikro przedsiębiorstw.

Powyższe korzyści nie uwzględniają możliwości zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w Sieradzu, która jest dodatkowym bodźcem i zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy w mieście (szczegóły w zakładce dotyczącej regionalnej pomocy inwestycyjne w Sieradzu).

Jakie projekty inwestycyjne mogą być objęte wsparciem?
 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa;
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie;
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa;

Zasady i założenia wsparcia:
 • zwolnienia podatkowe przydzielane na czas określony (w Sieradzu maksymalny okres wynosi 12 lat);
 • jasne kryteria ilościowe i jakościowe, dopasowane do specyfiki regionu;
 • kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie sieradzkim i wielkości przedsiębiorstw;
 • kryteria jakościowe wspierające projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R (działalność badawczo-rozwojowa), rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników;
 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych;
 • warunki wsparcia dostosowane do mikro, małych i średnich firm;
 • jeden standard obsługi inwestora, uproszczenie i skrócenie procesów uzyskania decyzji o wsparciu;


Co to jest decyzja o wsparciu?

Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane są na podstawie decyzji o wsparciu, wydawanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, jako zarządzającego obszarem inwestycji. Określa ona rodzaje działalności, z których dochód będzie kwalifikował się do zwolnienia podatkowego. Działalność, która nie jest wymieniona w wydanej decyzji, podlega standardowemu opodatkowaniu podatkiem CIT lub PIT.

Decyzja o wsparciu inwestycji określa:

 1. okres obowiązywania decyzji (jest to decyzja administracyjna);
 2. przedmiot działalności (określony według kodów PKWiU);
 3. maksymalną wysokość nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy, które mogą stanowić podstawę do określenia maksymalnej kwoty pomocy publicznej;
 4. obszar, na którym inwestycja będzie prowadzona zgodnie z danymi ewidencyjnymi nieruchomości;
 5. warunki, które inwestor zobowiązany jest spełnić, w szczególności dotyczące:
 • liczby nowych miejsc pracy, które zostaną utworzone i utrzymane przez przedsiębiorcę w określonym terminie w związku z nową inwestycją;
 • minimalnej wartość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca musi ponieść w określonym w decyzji terminie;
 • termin zakończenia inwestycji;
 • kryteria ilościowe i jakościowe, do spełnienia których przedsiębiorca się zobowiązał;