KORZYŚCI I WARUNKI INWESTOWANIA W SIERADZU

Po latach funkcjonowania w Polsce specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej oraz do wymogów i potrzeb przedsiębiorców.

Ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całego Sieradza, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych (np. miejskich), jak i tych, które są atrakcyjnymi terenami prywatnymi.

Dzięki tym zmianom więcej firm - nie tylko duże - ale także mikro, małe i średnie, mogą korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy w Sieradzu, ale także zwiększył się potencjał gospodarczy miasta. Teraz wystarczy zainwestować 200.000 zł (mikro firmy), aby uzyskać decyzję o wsparciu.


Praktyka - czyli jakie są szacunkowe korzyści ekonomiczne inwestowania w Sieradzu

Wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poziom zwolnienia podatkowego zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest określona oddzielnie dla każdego województwa zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej. O intensywności pomocy regionalnej decyduje lokalizacja w której realizowany jest projekt.


Wartość bazowa dla całego województwa łódzkiego wynosi 35% i jest zwiększana o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych i mikro przedsiębiorstw.


Intensywność pomocy publicznej w Sieradzu wynosi odpowiednio:

 • 35% dla dużych przedsiębiorstw;
 • 45% dla średnich przedsiębiorstw;
 • 55% dla mikro- i małych przedsiębiorstw;


Minimalne koszty kwalifikowane, które w zależności od wielkości firmy należy ponieść, aby objąć inwestycje wsparciem i skorzystać ze zwolnienia w podatku CIT


Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa została wskazana w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (EUR-Lex);


Powyższe korzyści nie uwzględniają możliwości zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w Sieradzu, która jest dodatkowym bodźcem i zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy w mieście (szczegóły w zakładce dotyczącej regionalnej pomocy inwestycyjne w Sieradzu).

Jakie projekty inwestycyjne mogą być objęte wsparciem?
 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa;
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie;
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa;

Zasady i założenia wsparcia:
 • zwolnienia podatkowe przydzielane na czas określony (w Sieradzu maksymalny okres wynosi 12 lat);
 • jasne kryteria ilościowe i jakościowe, dopasowane do specyfiki regionu;
 • kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie sieradzkim i wielkości przedsiębiorstw;
 • kryteria jakościowe wspierające projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R (działalność badawczo-rozwojowa), rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników;
 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych;
 • warunki wsparcia dostosowane do mikro, małych i średnich firm;
 • jeden standard obsługi inwestora, uproszczenie i skrócenie procesów uzyskania decyzji o wsparciu;


Co to jest decyzja o wsparciu?

Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane są na podstawie decyzji o wsparciu, wydawanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, jako zarządzającego obszarem inwestycji. Określa ona rodzaje działalności, z których dochód będzie kwalifikował się do zwolnienia podatkowego. Działalność, która nie jest wymieniona w wydanej decyzji, podlega standardowemu opodatkowaniu podatkiem CIT lub PIT.

Decyzja o wsparciu inwestycji określa:

 1. okres obowiązywania decyzji (jest to decyzja administracyjna);
 2. przedmiot działalności (określony według kodów PKWiU);
 3. maksymalną wysokość nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy, które mogą stanowić podstawę do określenia maksymalnej kwoty pomocy publicznej;
 4. obszar, na którym inwestycja będzie prowadzona zgodnie z danymi ewidencyjnymi nieruchomości;
 5. warunki, które inwestor zobowiązany jest spełnić, w szczególności dotyczące:
 • liczby nowych miejsc pracy, które zostaną utworzone i utrzymane przez przedsiębiorcę w określonym terminie w związku z nową inwestycją;
 • minimalnej wartość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca musi ponieść w określonym w decyzji terminie;
 • termin zakończenia inwestycji;
 • kryteria ilościowe i jakościowe, do spełnienia których przedsiębiorca się zobowiązał;

Kryteria ilościowe - określają minimalną wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji. Koszty inwestycji mogą oznaczać nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. Minimalny wymagany poziom tych kosztów zależy od stopy bezrobocia w powiecie sieradzkim (w porównaniu do średniej stopy bezrobocia w kraju) oraz wielkości inwestującego przedsiębiorstwa.

Kryteria jakościowe - różnią się w zależności od rodzaju inwestycji, nieco odmienne są kryteria dla inwestycji przemysłowych i usługowych. W obu przypadkach kryteria dzielą się na dwie grupy:

 • zrównoważony rozwój gospodarczy
 • zrównoważony rozwój społeczny
a) przykładowe kryteria jakościowe dla przemysłu:
 • inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski;
 • wspieranie eksportu;
 • przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego;
 • działalność B+R;
 • status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy;
 • wyspecjalizowane miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia;
 • inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko;
 • lokalizacja inwestycji;
 • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi;
 • działania w zakresie opieki nad pracownikiem;
Szczegółowe kryteria jakościowe z punktacją dla przemysłu - do pobrania

b) przykładowe kryteria jakościowe dla usług:
 • inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski;
 • wspieranie eksportu;
 • centra nowoczesnych usług dla biznesu;
 • działalność B+R;
 • status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy;
 • wysokopłatne miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia;
 • inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko;
 • lokalizacja inwestycji;
 • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi;
 • działania w zakresie opieki nad pracownikiem;