Kolej Dużych Prędkości KDP - Konsultacje społeczne studium lokalizacyjnego i prognozy oddziaływania na środowisko (od 30.11.2020 do 31.12.2020)
  • 30 listopada 2020

KDP - Konsultacje społeczne studium lokalizacyjnego i prognozy oddziaływania na środowisko (od 30.11.2020 do 31.12.2020)

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. ogłosił konsultacje społeczne dla wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości. konsultacje dotyczą Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje realizowane są w ramach udziału społeczeństwa, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 234).


Termin prowadzenia konsultacji społecznych od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku.


W obecnie prezentowanym dokumencie zostały uwzględnione uwagi dotyczące ciągów inwestycyjnych i w takiej formie, z miejscowo poszerzonymi korytarzami transportowymi, projekt SSL poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Niniejsze konsultacje realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 234).
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) to procedura, której podlegają projekty dokumentów wyznaczające ramy dla realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z prawem polskim i UE.

Przebiegi linii kolejowych, zweryfikowane na podstawie uwag z pierwszej tury konsultacji społecznych, są obecnie przedmiotem równoległego procesu i doprecyzowujemy je w dialogu z właściwymi lokalnie jednostkami samorządu terytorialnego. Spotkania realizowane są zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych, zawartym w załączniku do powyżej przytaczanego raportu z konsultacji. Omawiane z samorządami warianty trasowań znajdują się wewnątrz rozszerzonych korytarzy transportowych z obecnie prezentowanego dokumentu. Celem przedkładanej wraz z projektem SSL Prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie SSL. Postępowanie w ramach SOOŚ, jak i sama Prognoza, służą wyeliminowaniu na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do zmiany stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag na formularzu zgłoszeniowym online, znajdującym się bezpośrednio pod linkiem:

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Uwagi online do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego:

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/konsultacje-soos-ssl

Uwagi online do Prognozy Oddziaływania na Środowisko

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/konsultacje-soos-prognoza

Źródło: CPK Sp. z o.o.


Informacje dotyczące przebiegu nowych linii kolejowych 85, 86 i 87 przez granice administracyjne Sieradza

Zakładany na podstawie Koncepcji budowy CPK oraz SZRT ( Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu) do 2030r. przebieg ciągu nr 9 jest następujący:

  • Warszawa – Centralny Port Komunikacyjny – Sieradz – Kępno – Wrocław – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa,
  • Sieradz – Kalisz – Poznań – Szczecin, Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Leszno – Głogów – Zielona Góra, Poznań – Zbąszyń – Rzepin – granica państwa
  • Zbąszyń – Gorzów Wielkopolski.

Ciąg ten stanowi połączenie CPK (i Warszawy) z ważnymi ośrodkami zachodniej Polski oraz w relacjach międzynarodowych z Czechami (linia KDP do Pragi) i Niemiec.